• Home
 • תנאי שימוש .

תנאי שימוש .

חברת מוצרי שום ותיבול דורות אגודה חקלאית שיתופית בע"מ, קיבוץ דורות, ד.נ. חוף אשקלון, 79175 (להלן: "עורכת הפעילות" ו/או "החברה" ו/או "דורות") עורכת פעילות כמפורט להלן בכפוף ובהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה.

 1. כללי
  1. תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם תתנהל ההשתתפות בפעילות (כהגדרתה להלן).
  2. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בקשר לפעילות, לרבות אך מבלי לגרוע פרסומים באמצעי התקשורת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
  3. עורכת הפעילות רשאית במהלך הפעילות לעדכן את התקנון. התקנון המעודכן יהיה זמין בעמוד הפעילות בכתובת כפי שתפורט בתקנון זה.
  4. האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומופנה לנשים וגברים כאחד.
 2. תקופת הפעילות
  1. הפעילות תיערך בתאריכים 13-31.1.22 (להלן: "תקופת הפעילות").
  2. עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לשנות, להאריך או לקצר את תקופת הפעילות או לבטלה, מכל סיבה שהיא, ובלבד שלא תפגענה זכויות המשתתפים שכבר נטלו חלק בפעילות.
 3. כללי הפעילות ותנאי ההשתתפות בה
  1. במסגרת הפעילות, על המשתתפים להכין קינוח טעים למבודד בשל חשיפה למאומת בשל נגיף הקורונה ו/או כזה שבהתאם להנחיות משרד הבריאות בנוגע לנגיף הקורונה נשאר בבידוד בביתו, לבחירתם. על המתמודדים: 
   1. להיכנס לאתר של "בייקאיט" (בכתובת: https://bakeit-dorot.co.il/ (להלן: "אתר האינטרנט")) ולבחור מבין שלל הקינוחים המהירים והטעימים של דורות קינוח שבא לכם להכין;
   2. להכין את הקינוח שבחרתם בעזרת אחד מהמוצרים של בייקאיט שבאתר האינטרנט ולצלם וידאו או תמונה של מה שהכנתם עם מארז בייקאיט שבאתר האינטרנט. 
   3. להעלות את התמונה או הוידאו לסטורי שלכם באינסטגרם ולתייג את דף האינסטגרם של בייקאיט  @dorotsimplybake (להלן: "עמוד האינסטגרם") ואת המבודד שבחרתם לעודד.

(סעיפים 3.1.1-3.1.3 ביחד להלן: "תנאי ההשתתפות")

 1. תנאי ההשתתפות המפורטים לעיל הינם תנאים מחייבים להשתתפות בפעילות, ואי עמידה בתנאי ההשתתפות תשלול מהמשתתפים את הפרס המתואר בתקנון זה להלן.
 2. בביצוע הפעילות של המשתתפים המתוארת לעיל בעמוד  האינסטגרם של "בייקאיט" יהיה משום אישור והצהרה של כל משתתף, כי הוא לא פוגע בפרטיות או בכבודו של צד ג', ובאחריותו הבלעדית של כל משתתף, כי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה, דרישה או תביעה כנגד כך והוא יהיה אחראי לכל דרישה או תביעה שתוגש נגד עורכת הפעילות בעניין זה. עורכת הפעילות אינה אחראית לכל נזק ישיר ועקיף אשר עלול להיגרם למשתתפים כתוצאה מהשתתפותם בפעילות.
 3. המשתתפים מתחייבים להימנע מכל פגיעה בזכויות קנייניות ו/או אחרות של כל גורם שלישי כלשהו. עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר השתתפות של משתתף מכל טעם שהוא וזאת אף מבלי להודיע למשתתף על כך.
 4. משתתף אשר לא עמד בתנאים המפורטים בתקנון זה, לא יהא זכאי לפרס. עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לפסול כל משתתף שעל פי שיקול דעתה הבלעדי הפר סעיף כלשהו של תקנון זה.
 1. הפרסים וכללי הזכייה בהם
  1. ביום 22.1.23 תיסגר הפעילות ומבין המשתתפים אשר עמדו בתנאי ההשתתפות, יבחרו חמישה פיינליסטים שהכינו, לדעת השופטים מטעם עורכת הפעילות, הקינוחים הכי "מפנקים" (להלן: "חמשת הפיינליסטים"). חמשת הפיינליסטים יקבלו זוג שוברים בשווי 500 ש״ח למסעדת שף לבחירתם  מבין רשימה של מסעדות שתיקבע על-ידי עורכת הפעילות.  
  2. מבין חמשת הפיינליסטים, עוקבי דף האינסטגרם של בייקאיט, יבחרו את הזוכה הסופי אשר יזכה בפרס נוסף של שובר נוסף בשווי 500 ₪  לארוחה במסעדת שף כאמור בסעיף 4.1 לעיל ובסה"כ 1,000 ₪ בלבד.
  3. ההודעה על הזכייה תעשה באמצעות הודעה שתישלח לזוכים לדף האינסטגרם של אותו הזוכה, אשר ישלח בתגובה את פרטי ההתקשרות שלו לצורך קבלת הפרס בו זכה.
  4. כאמור לעיל, הפרס יינתן לזוכה אחת אשר תבחר ע"י השופטות ביום ההכרזה.
  5. למען הסר כל ספק יובהר, כי לא ניתן יהיה להמיר את הפרס בכל פרס ו/או תמורה אחרת.
  6. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי לדורות ו/או מי מטעמה לא תהא כל מחויבות ו/או אחריות בכל צורה שהיא כלפי הזוכה לאחר מסירת הפרס לזוכה לרבות בגין אובדן הפרס, גניבתו ושלמותו, ולא תשמע ו/או תתקבל כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כנגד דורות ו/או מי מטעמה בקשר לכך.
  7. במקרה בו הזוכה לא אותר מכל סיבה שהיא, תוך 7 ימים ממועד ניסיון יצירת קשר עמו להודעה על זכייתו תהא עורכת הפעילות זכאית לבטל את הזכייה ו/או לעשות בפרס כראות עיניה, לרבות בחירת זוכה חדש על פי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות ולא תשמע או תתקבל כל טענה מצד הזוכה או כל משתתף אחר לעניין זה כנגד עורכת הפעילות.
  8. דורות תהא רשאית שלא למסור את הפרס לידי מי שפעל תוך כדי מעשה עבירה או במעשה שאינו כדין או שאינו על פי הוראות תקנון זה, מכל בחינה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. מידע ופרטים

למידע ולפרטים נוספים לרבות שאלות בכל עניין הקשור לפעילות ניתן לפנות בכתב לשירות בעמוד הפייסבוק של עורכת הפעילות.

 1. שונות
  1. כל משתתף רשאי, בכל עת, להודיע לחברה על חזרתו בו מהסכמתו לקבלת דבר פרסומת מהחברה ועל סירובה לקבלתם וזאת בהודעה בכתב בדואר רשום לחברה בכתובת: קיבוץ דורות, ד.נ. חוף אשקלון, 79175, משרדי חברת מוצרי שום ותיבול דורות אגודה חקלאית שיתופית בע"מ או באותה דרך שבה שוגר אליו דבר הפרסומת.
  2. הזוכה בפרס מסכים ומאשר לעורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לפרסם ו/או להתיר לפרסום את פרטי הזיהוי שלו בפרס בפעילות וכן מסכים להצטלם לסרט ולתמונות אשר מטרתם סיקור הפעילות. עצם הפרסום על ידי המשתתף תיחשב גם כהסכמתו לפרסום פרטיו כאמור ואולם הדבר לא יהווה תנאי לזכייה והזוכה רשאי לחזור בו מהסכמתו. כל משתתף אף אם לא זכה בפעילות מסכים ומאשר לדורות לעשות שימוש למטרות שיווקיות ובעלות אופי מכירתי ואחרות בפרטי המידע שהעביר, לכל מטרה כשרה שהיא וללא מגבלת זמן וללא כל תמורה.
  3. דורות וכל מי מטעמה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל תקלה, איחור ו/או שיבוש בפעילות, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, במערכות האינטרנט, באתר האינסטגרם ו/או באתרי אינטרנט שונים בהם מופיעה הפעילות, אשר ייגרמו מכל סיבה שהיא, בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור, מחמת כוח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם בשליטתה של עורכת הפעילות ואלו לא יחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו את המשתתף בכל סעד ו/או זכות, למעט כאמור במפורש בתקנון זה. במקרה של תקלה ו/או שיבוש כאמור, תהא עורכת הפעילות רשאית מכל סיבה שהיא, לבטל את הפעילות, לשנות את  הפרס ו/או את מועד הפעילות או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שתמצא לנכון. כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון הפעילות ותחייב כל אדם ו/או משתתף בפעילות. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לאף אדם, לרבות למשתתף כלשהו בפעילות, לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט עורכת הפעילות עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל וכי עורכת הפעילות אינה ולא תהא אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו לאדם כלשהו, לרבות למשתתף כלשהו בפעילות, עקב ו/או בקשר עם תקלה ו/או שיבוש בפעילות ו/או עקב הפעולות שתנקוט עורכת הפעילות כאמור.
  4. בעצם פרסום תגובה בעמוד האינסטגרם של "בייקאיט" יחשב המשתתף כמי שקרא את התקנון וקיבל את האמור בו ואת כל תנאיו. העתק מהתקנון מופיע באתר של דורות –  www.dorot.co.il
  5. דורות רשאית מכל סיבה שהיא, להפסיק ו/או לבטל את הפעילות, לערוך בה כל שינוי לרבות שינוי בפרסים ו/או שינוי בתקופת המבצע ו/או בפרסי המבצע ו/או בתקנון זה בכל שלב משלבי הפעילות בהודעה מראש בעמוד הפייסבוק של בייקאיט. למשתתפים לא תהא כל טענה בקשר להפסקת הפעילות ו/או לשינוי הפעילות כאמור.
  6. ההשתתפות בפעילות על כל שלביה היא באחריותה הבלעדית של המשתתפים. דורות לא תישא באחריות לכל נזק ו/או גוף ו/או רכוש, ישיר ו/או עקיף, אשר נגרם ו/או ייגרם למשתתפים ו/או לזוכה עקב ו/או בקשר עם השתתפותם בפעילות ו/או עם זכייתם בפעילות ו/או בקשר עם הפרס.
  7. סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע לפעילות ו/או לפירוש הוראות תקנון זה תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב יפו.

דורות מאחלת למשתתפות בהצלחה !